2

95 % vill inkludera miljö och etik i pensionssparandet

Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet, har lett en ny studie som undersöker pensionssparares syn på hållbara investeringar. Studien är ett intressant inlägg i debatten om institutionella investerares ansvar och utmanar den traditionella synen på förvaltaransvar (“fiduciary duty”). Nyligen presenterade han huvuddragen och den praktiska innebörden av studien vid ett seminarium arrangerat av Swesif.

Sandberg menar att det finns en växande opinion som krockar med praxis när det gäller institutionella investerares etiska och miljömässiga ansvar. Enligt praxis och inom den traditionella synen på förvaltaransvar anses förmånstagares främsta intresse vara den finansiella avkastningen. I en alternativ syn på förvaltaransvar kan begreppet breddas för att även innefatta andra intressen hos förmånstagare, som exempelvis ett välfungerande samhälle.

I studien undersöktes dels förmånstagares egna attityder till etisk pensionsförvaltning och dels de psykologiska faktorer som avgör dessa attityder. Resultatet i den omfattande undersökning som utförts är att få förmånstagare uttrycker stöd för den traditionella synen på förvaltaransvar. Generellt läggs större vikt vid andra faktorer än de rent finansiella, som exempelvis en välfungerande sjukvård eller social rättvisa.

På frågor om direkta attityder till förvaltaransvaret uppgav de flesta förmånstagare att de står bakom en utökad syn på detta. Så många som 95 % av de tillfrågade uppgav att de tycker att pensionsfonder bör ta hänsyn till etiska och miljömässiga frågor i investeringar. För 83 % gällde detta endast med förbehållet att det inte skulle påverka avkastningen negativt. För en del av dessa (48 % av de svarande) var det fullt acceptabelt om det inte gav bättre avkastning, bara den inte heller blev sämre.

För att skapa förståelse för de psykologiska faktorer som ligger bakom förmånstagares attityder till etisk pensionsförvaltning användes ekonomiska modeller och värderingsmodeller. Ekonomiska faktorer som togs med i beräkningen var förmånstagarnas uppfattning om etiska pensionsfonders risk och förväntade avkastning, generell inställning till risk samt beroendet av avkastning. Värderingsfaktorer som användes var förmånstagares engagemang för etik och miljö, generella altruism, politiska åskådning samt uppfattning om etiska pensionsfonders påverkan.

Av dessa faktorer visade sig de viktigaste vara förväntad avkastning, generell inställning till risk och engagemang för etik och miljö. Den sistnämnda faktorn påverkas i sin tur av förmånstagares generella altruism. Generell altruism påverkar även andra faktorer och kan därför anses vara den viktigaste bakomliggande faktorn för attityden till etiska pensionsfonder.

Således tyder studien på att grundläggande värderingar hos förmånstagare i stor utsträckning motiverar attityden till etiska pensionsfonder och att dessa värderingar ofta spelar större roll än finansiella intressen. Det finns dock stora skillnader i attityd och värderingar mellan förmånstagare.

Studien är viktig för debatten om en utökad syn på förvaltaransvaret, då den visar att det finns ett starkt stöd för denna syn bland förmånstagare. Den kan ge fondförvaltare en bild av den efterfrågan som finns för etiska pensionsfonder och ge mandat att ifrågasätta den traditionella synen på förvaltaransvaret.

Studien kommer att vara en del av antologin ”Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty”, som ges ut av Cambridge University Press 2013/2014. Joakim Sandberg är en av bokens redaktörer.
Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

2 Responses to "95 % vill inkludera miljö och etik i pensionssparandet"

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.