0

Påtryckningar från utländska intressenter påverkar CSR-transparens i utvecklingsländer

Sambandet mellan bolagsstyrning och i vilken omfattning hållbarhetsredovisningar förekommer har undersökts av en grupp forskare från Deakin University och University of Manchester. Studien, som fokuserar på företag i Bangladesh, visar att ett flertal variabler, som kopplas till bolagsstyrning, påverkar hållbarhetsredovisning positivt. Bland dessa finns påtryckningar från utländska intressenter, publikt och utländskt ägande, oberoende i styrelser samt förekomsten av en revisionskommitté.

Med utgångspunkt i legitimitetsteori har flera olika variabler, som har med bolagsstyrning att göra, undersökts och ställts i relation till omfattningen av hållbarhetsredovisningar. Detta för att undersöka hur stor roll olika attribut som kan kopplas till bolagsstyrning har i säkerställandet av organisatorisk legitimitet genom hållbarhetsredovisningar.

De faktorer som har undersökts närmare är olika typer av ägande, oberoende i styrelser, uppdelning mellan styrelse och VD samt förekomst av en revisionskommitté. Ytterligare en faktor som tas med är inflytandet från utländska intressenter, både när det gäller direkt ägande och hur exportinriktat ett företag är.

Resultaten i studien visar att påtryckningar från externa, i synnerhet utländska, intressenter är effektiva när det gäller att påverka CSR-praxis på en tillväxtmarknad. Detta tydliggörs genom det faktum att bolag med en hög andel utländskt ägande, eller med utlänningar i styrelsen, i hög grad använder hållbarhetsredovisningar. Enligt forskarna beror det på att dessa företag vill skapa legitimitet för att locka till sig mer utländskt kapital.

Vad gäller en ägarstruktur där bolaget drivs av ägarna, vilket ofta är fallet i familjeföretag, har denna en negativ koppling till hållbarhetsredovisning. Detta gäller dock inte om de är verksamma i exportinriktade branscher.

Både publikt och utländskt ägande har positiva effekter på omfattningen av hållbarhetsredovisningar. De interna mekanismer som påverkar omfattningen positivt visade sig vara oberoende i styrelser och förekomsten av en revisionskommitté. Det fanns inget signifikant stöd för att uppdelning mellan styrelse och VD skulle ha en positiv påverkan, vilket enligt författarna troligtvis beror på att styrelseledamöter och VD i praktiken kan tillhöra samma familj.

Förhållandena i Bangladesh liknar de som råder på många andra tillväxtmarknader. Några faktorer som karaktäriserar dessa marknader är en hög grad av korruption och instabilt politiskt klimat, men särskilt intressant ur studiens synvinkel är att familjeägda företag är den dominerande ägarstrukturen. Författarna hoppas därför att studien kan kasta ljus på kopplingen mellan bolagsstyrning och hållbarhetsredovisningar på andra, liknande tillväxtmarknader.

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: , , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.