1

AP-fondernas Etikråd: ”Det är tacksamt för media att kritisera oss”

Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande i AP-fondernas Etikråd

AP-fonderna gör mycket som är jättebra men det är tacksamt för media att kritisera oss. Det är svårt att nå ut med det som är bra i påverkansarbetet i etik- och miljöfrågor i de bolag som AP-fonderna har investerat i för media vill inte skriva om det. Det säger Christina Kusoffsky Hillesöy från AP-fondernas Etikråd i en intervju med Hållbart Kapital.

AP-fonderna har fått stor uppmärksamhet i media under den senaste tiden och har kritiserats av NGO:er (frivilligorganisationer) för sina aktieinnehav i bland annat gruvbolag. Svenska facket har varit upprört för att AP-fonderna har investerat i Walmart, miljöministern tycker att de ska sälja av alla sina innehav i fossila bränslen, och Svenska Freds har kritiserat AP-fonderna för innehav i kärnvapenrelaterad verksamhet.

Hållbart Kapital har träffat Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande i AP-fondernas Etikråd, för en diskussion om hur AP-fonderna resonerar kring kritiken i media och AP-fondernas investeringspolicy i allmänhet gällande etik- och miljöfrågor.

Vad tycker du om NGO:s påtryckningar på AP-fonderna?

- NGO:er har en jätteviktig roll som watchdogs. När vi får en rapport från en NGO om företag som begått konventionsbrott ser vi till att rapporten inkluderas i vår analys precis på samma sätt som vi inkluderar en rad andra källor i vår process. AP-fonderna och NGO:er kan däremot ha olika syn på hur man bör påverka företag. Vi jobbar med att påverka bolag genom dialog i syfte att göra skillnad. Vår syn är helt enkelt att vi genom att engagera oss i bolag kan bidra till att påverka dem att förbättra sitt hållbarhetsarbete. NGO:er tycker däremot att vi ska utesluta bolag. Om vi säljer våra innehav har vi inte möjlighet att påverka företaget att förbättra sitt etik- och miljöarbete, utan problemen i företaget kvarstår. Vi tycker det är mer ansvarsfullt att försöka påverka bolagen än att bara lämna dem. Naturligtvis kan det i vissa fall innebära att vi i slutändan väljer att sälja våra innehav men påverkan är vårt första val och uteslutning blir sista utväg när dialogen inte fungerar.

Hur ställer du dig till Svenska Freds kritik om att AP-fonderna bör sälja sina innehav i bolag som deltar i tillverkning av kärnvapen?

- AP-fondernas etiska värdegrund utgår ifrån de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Sverige har undertecknat och ratificerat icke-spridningsavtalet om kärnvapen som ger fem länder rätten att inneha kärnvapen och syftar till att hindra spridningen av teknik och kunskap för att framställa kärnvapen till andra länder. Etikrådet bedömer att den typ av verksamhet som bolagen bedriver är inom ramen för vad fördraget tillåter. Ett mindre antal bolag som AP-fonderna har investerat i är involverade i underhåll och uppdatering av några av dessa fem länders kärnvapensystem. Jag kan också nämna att AP-fonderna inte investerar i bolag som tillverkar klustervapen då det strider mot den konvention mot klustervapen som Sverige har skrivit under.

Vad har du för tankar kring allmänhetens förtroende för AP-fonderna generellt och för fondernas långdragna påverkansprocesser?

- Förtroendefrågan kring det allmänna pensionssystemet är jätteviktig men inte helt okomplicerad. Pensionssystemet är en kompromiss mellan fem partier och det finns ingen politiker som försvarar hela systemet. AP-fonderna utgör dessutom bara 10 % av tillgångarna i hela pensionssystemet. Vad gäller allmänhetens förtroende för hur vi påverkar bolag så är det en viktig fråga. Vi ska försöka bli tuffare med att tidsbegränsa dialogerna med de bolag som vi har investerat i och som har begått konventionsbrott. Samtidigt är det en svår balansgång för om en dialog ska leda till resultat kan det ta tid men i slutändan kan det vara värt det.

Hur kan AP-fonderna bli bättre på att kommunicera sitt påverkansarbete utåt?

- AP-fonderna bör synas mer och även delta mer i offentliga sammanhang och debatter, t.ex. som i somras då vi deltog i paneldiskussioner på Almedalen och nyligen då vi deltog på ett seminarium om Västsahara på Olof Palme International Center. När vi beskriver för allmänheten hur vi väljer bolag bör vi jobba fram en tydligare process, exempelvis hur länge vi accepterar att hålla igång en dialog med ett bolag kring konventionsbrott. T.ex. fick vi mycket negativ kritik från en svensk fackförening för våra innehav i Walmart. Att vi hade en dialog med Walmart hade vi informerat om bl.a. på vår hemsida och i våra årsrapporter så det var ingen nyhet men i en del av den fackliga kritiken lät det som vi inte gjorde något försök alls att påverka Walmart. Amerikanska fackföreningar har i flera sammanhang lyft fram det positiva påverkansarbetet vi gjorde och att det behövs ansvarsfulla investerare som oss för att påverka Walmart. Vi förde en dialog med Walmart i sju år innan vi bestämde oss för att sälja av innehavet. Tidigare har vi bestämt oss för att föra en dialog så länge den går framåt men vi bör sätta upp tidsgränser och besluta oss för att sälja av bolaget om dialogen inte ger resultat inom den utsatta tidsgränsen.

Anser du att AP-fondernas mandat behöver förtydligas?

- Jag tycker inte att AP-fondernas mandat behöver förtydligas men vi efterlyser däremot friare placeringsregler för att kunna investera mer i alternativa investeringar och därmed minska aktieberoendet.

Vilka påverkansmöjligheter har AP-fonderna, givet deras minimala ägarandelar?

- Det finns flera exempel på hur AP-fonderna utnyttjat sitt ägande för att tillsammans med andra institutionella investerare påverka bolag till att förbättra deras hållbarhetsarbete. Det finns flera sätt som vi försöker påverka företag på. Vårt främsta verktyg är att försöka påverka genom dialog med bolaget och då gärna tillsammans med andra investerare runtom i världen. Att vi är flera investerare som engagerar oss i ett bolag sänder starka signaler till ett bolag. Vi kan också påverka genom att lägga s.k. aktieägarförslag till bolagsstämmor vilket är vanligt i Nordamerika. Dessa förslag sätter press på bolag genom att de blir offentliga och alla aktieägare har möjlighet att rösta på stämman för förslaget. En annan påverkansmöjlighet som är viktig är att stödja olika investerarinitiativ för att påverka företags etik- och miljöarbete. Vi stödjer flera initiativ som t.ex. Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), Carbon Disclosure Project och initiativet Hållbart Värdeskapande från 2009 som är ett samarbete mellan 14 institutionella investerare, bl.a. Första till Fjärde AP-fonderna. Genom Hållbart Värdeskapande sände vi en stark signal till ordförande i de 100 största svenska börsbolagen om att vi investerare tycker att hållbarhetsfrågor är en strategisk viktig fråga.

Hur går AP-fondernas påverkansarbete till gällande etik- och miljöfrågor?

- Varje AP-fond jobbar på egen hand med integrering av etik- och miljöfrågor i förvaltningen på olika sätt. Etikrådets roll är att samordna de fyra fondernas arbete med att påverka utländska aktiebolag. Vi lägger mest arbete på det proaktiva påverkansarbetet där vi förde dialog med över 100 bolag förra året men vi har också ett reaktivt påverkansarbete mot konventionsbrott. Påverkansarbetet leder ofta till att bolagen gör förbättringar och vi ser exempel hela tiden på att vi påverkar bolag. Vi gör en omvärldsanalys en gång per år där vi försöker kartlägga var vi ser att det finns stora risker och där vi kan göra skillnad och påverka. Vi väljer ut ett antal branscher varje år och väljer bolag inom dessa branscher som vi vill påverka. Exempel på branscher som vi har valt ut är gruv-, telekom- och elektronikbranschen samt textilindustrin i Bangladesh. Sedan Etikrådet grundades 2007 har vi identifierat ett antal pensionsfonder som vi gärna samarbetar med, t.ex. samarbetar vi i gruvprojektet med holländska PGGM och AP7. Vi analyserar bolagen för att identifiera vad de är bra på och mindre bra på i förhållande till best practice i branschen. Därefter kontaktar vi bolagen och för en dialog öga mot öga om deras svagheter.

Kan du ge ett exempel där AP-fonderna har gjort skillnad?

- Ett exempel där AP-fonderna har gjort skillnad och påverkat ett bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete är när gruvbolaget Goldcorp tog till sig Etikrådets krav och förbättrade sitt hållbarhetsarbete. Bolaget hade kritiserats för missförhållanden rörande mänskliga rättigheter och miljöförstörelse vid Marlingruvan i Guatemala. Vi lade fram ett aktieägarförslag till Goldcorps bolagsstämma om att de skulle tillsätta en oberoende utvärdering av mänskliga rättigheter. Goldcorp lät en oberoende konsult göra denna utvärdering (en s.k. human rights impact assessment) som resulterade i en handlingsplan med påtalade brister som bolaget sedan har åtgärdat. Bolaget har nu även infört nya processer för nya gruvprojekt där handlingsplanen och utvärderingen ligger som grund för hur projektet ska bedrivas. Flera av deras konkurrenter har kontaktat Goldcorp för att ta del av deras lärdomar och processer. Om man lyckas påverka ett bolag inom en viss bransch och det får publicitet kan det ge positiva effekter på andra bolag i samma bransch.

Christina Kusoffsky Hillesöy nämner dialogen med Sodexo som ytterligare ett exempel på när AP-fonderna har gjort skillnad. Genom konstruktiv dialog lyckades Etikrådet påverka Sodexo att förbättra inhumana villkor för intagna på en flyktingförläggning i Storbritannien 2008. Etikrådet uppmärksammades i maj 2007 om systematiska kräkningar av mänskliga rättigheter på Harmondsworth Immigration Removal Center i London, som drivs av Kalyx, ett dotterbolag till Sodexo. Etikrådets aktiva ägarengagemang ledde till att Sodexo på kort tid både rättade till missförhållandena på förläggningen och i oktober 2008 antog de en mänskliga rättigheter policy för hela koncernen.

Vad du tycker om medias kritik mot AP-fonderna?

- Vi gör mycket som är jättebra men det är svårt att nå ut med positiva nyheter och det är tacksamt för media att kritisera AP-fonderna. AP-fondernas påverkan handlar om att genom dialog, gärna med andra investerare, få bolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete eftersom vi är långsiktiga aktieägare. Vi har ett finansiellt intresse att bolagen ska skärpa sig och agera ansvarsfullt. Vi anser att hållbarhetsfrågor är en strategisk fråga för bolagens styrelser. Ett proaktivt arbete med etik- och miljöfrågor är viktigt för att bolagen ska vara långsiktigt bra investeringar.

Filed in: ALLMÄNT, INTERVJU Tags: 

Related Posts

Bookmark and Promote!

One Response to "AP-fondernas Etikråd: ”Det är tacksamt för media att kritisera oss”"

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.