1

British American Tobacco: ”Vi har en omfattande meritlista inom hållbarhet”

Markus Lindblad, Head of Corporate and Regulatory Affairs, BAT

Det har alltid varit och kommer att fortsätta vara en viss typ av fonder som inte investerar i tobak. Men vi har en stor och geografiskt spridd ägarbas som är nöjda med sin nuvarande investering. Det säger Markus Lindblad från British American Tobacco Sweden i en intervju med Hållbart Kapital.

En omdebatterad fråga är hur långt tobaksbolags etiska ansvar bör sträcka sig och till vilken grad tobaksbranschen bör regleras. Vissa etiska fonder har valt att inkludera tobaksbolag i sina portföljer medan andra har valt att utesluta dem. British American Tobacco (BAT) har inkluderats 12 år i rad i Dow Jones Sustainability Index. Samtidigt har en växande skara institutionella investerare valt att utesluta BAT och andra tobaksbolag från sina portföljer. KPA Pension hör till dem som väljer att avstå från tobak, med motiveringen att tobak är skadligt för hälsan och att tobaksodlingar har en negativ inverkan på miljön.

British American Tobacco har nyligen lanserat sin hållbarhetsrapport för 2013, med titeln Value Shared. Hållbart Kapital har talat med Markus Lindblad, kommunikationschef på British American Tobacco Sweden, för att få bolagets syn på sitt ansvar i etikfrågor.

Hur ser du på att det kan finnas en motsättning i att sälja en beroendeframkallande hälsofarlig produkt och en hållbar utveckling?

- Att arbeta med hållbarhetsfrågor är en hygienfaktor för att kunna bedriva en ansvarsfull tobaksverksamhet. Vi ser det som särskilt viktigt för företag i kontroversiella eller utmanande sektorer att arbeta med hållbarhet, eftersom det är där de viktigaste frågeställningarna finns och där de största framstegen kan göras.

Vad anser ni om att en växande skara institutionella investerare inte vill köpa aktier i British American Tobacco?

- Vi har en omfattande meritlista inom hållbarhet och vi har varit med i Dow Jones Sustainability Indices de senaste 12 åren. Detta, tillsammans med vår hållbarhetsredovisning gör att vi uppfyller de flesta krav som SRI-världen ställer. Vi är medvetna om att investerare är fria att välja de företag som de önskar investera i.

Anser ni att det har någon betydelse för er att många stora pensionsfonder och en växande skara andra investerare inte vill köpa aktier i erat företag?

- Vår aktieägarbas har varit mycket stabil under många år, med ett fåtal förändringar, särskilt bland de största aktieägarna. Det har alltid varit och kommer att fortsätta att vara en viss typ av fonder som inte investerar i tobak. Men vi har en stor och geografiskt spridd ägarbas som är nöjda med sin nuvarande investering.

Ställer de ägare ni har krav kring hållbarhetsfrågor och driver den typ av agenda gentemot er? T.ex. vad gäller CSR-frågor som arbetsvillkor i leverantörsledet m.m.

- Vi kommenterar inte våra konversationer med våra aktieägare.

Hur långt anser ni att ert sociala ansvar sträcker sig med hänsyn till den typ av produkt ni säljer?

- Våra aktieägares förväntningar är att vi ska öka vår lönsamhet genom att så effektivt som möjligt konkurrera om marknadsandelarna bland vuxna konsumenter av tobaks- och nikotinprodukter. I det arbetet tar vi ett långsiktigt ansvar och tror att strikta normer för vårt agerande stödjer ett hållbart aktieägarvärde. Eftersom tobaksvaror medför betydande hälsorisker, anser BAT att produkterna måste utvecklas och både tillverkas och marknadsföras på ett ansvarsfullt sätt. Som ett hållbart företag innebär det även att produkterna enbart ska säljas till vuxna tobakskonsumenter. Tobakstillverkare ska kunna kommunicera på ett ansvarsfullt sätt med dessa grupper. Men tobaksvaror är lagliga, det finns stor efterfrågan på dem och sannolikt kommer även fortsättningsvis välinformerade vuxna att ha rätt att konsumera dem och att välja de varumärken de föredrar. Vi har en roll i att hjälpa till att bevara våra konsumenters rättigheter.

Hur ser du på den omfattande skogsskövling som sker i samband med tobaksodling?

- Oberoende forskning som vi beställt om tobaksodling fann att även om avskogning från tobaksproduktionen har en betydande negativ inverkan på miljön, så är den platsspecifik och kan hanteras. Så för jordbrukare som behöver ved som bränsle för torkning av tobak uppmuntrar vi dem att ta veden från förnyelsebara områden. Vi har som mål att mindre än 1 procent av naturskog ska användas till våra direkt kontrakterade jordbrukares torkning 2015. Vi har under 2013 tagit viktiga steg mot målet med en minskning från 4 procent till 1,3 procent av det bränsle som används. Vi uppmuntrar även våra direkt kontraktade jordbrukare att torka sin tobak med lämpliga, lokalt tillgängliga alternativa bränslen. Dessa kan vara gas, sågspån, kol, kandelnötskal samt kaffe- eller risagnar. Alla bränslen ger miljökonsekvenser, så vi utvärderar även sätt att minimera bränsleförbrukningen, till exempel genom att använda innovativa konstruktioner för ladorna där tobaken torkas. För att kompensera för de träd som har avverkats har vi planterat över 170 miljoner träd genom våra beskogningsprogram under de senaste sex åren. Sammantaget täcker dessa träd ett område stort som Belgien.

Kan du berätta om hur ert arbete mot den ”svarta marknaden” för cigaretter går till och vilka utmaningar som finns på det här området?

- Vi har ett antal initiativ för att ta itu med den olagliga handeln med tobaksvaror, det handlar om att tillsammans med andra internationella tobaksbolag, utveckla branschgemensamma och säkra försörjningssystem, inklusive digital kodning, för att hjälpa regeringar att säkerställa att skatter och avgifter är betalda, och även teknik för att spåra och övervaka transporter av produkter. Vi planerar att införa spårbarhetsteknologier på 42 marknader i slutet av 2016. Vi arbetar också med många internationella organisationer för att bidra till att minska den illegala handeln med tobak.

Markus Lindblad berättar att BAT har åtagit sig att under de kommande 20 åren bidra med 134 miljoner Euro för att finansiera utbildning för europeiska tulltjänstemän i nya säkerhetssystem och förvärv av ny teknologi.

- Vår underrättelseavdelning inom illegal handel arbetar nära ihop med globala brottsbekämpande organ runt om i världen, exempelvis Interpol och World Customs Organisation, för att samla och dela underrättelseinformation. Vi hjälper till att utbilda om och övervaka destruktion av beslagtagna varor, hjälper till att identifiera beslagtagna produkter och utföra kriminaltekniska analyser på illegala varor.

Vilka utmaningar står ni inför vad gäller att vinna allmänhetens förtroende?

- Det är ett obestridligt faktum att rökning medför mycket allvarliga hälsorisker. Med tanke på dessa risker, är det ännu viktigare för oss att upprätthålla höga etiska standarder för företagens uppträdande och ta ansvar för hur vi producerar och säljer våra produkter. Vi för publika och öppna samtal med regeringar och myndigheter i frågor om regleringar, vi arbetar med globala partners för att bekämpa den illegala handeln med tobak, vi marknadsför våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. Allt viktigt för att kunna driva företaget med integritet. Titta till exempel på marknadsföring av våra produkter, precis som alla företag, vill vi öka vår marknadsandel. Men det betyder inte att vi vill öka antalet rökare eller hur mycket de röker. Vår marknadsföring syftar till att få befintliga vuxna rökare att välja våra produkter framför våra konkurrenter. Vi har själva åtagit oss att följa International Marketing Principles, som ger en konsekvent och ansvarsfull vägledning för marknadsföring av tobaksvaror inom koncernen, ofta går dessa principer längre än nationella lagar. Dessa huvudprinciper stöds av en uppsättning normer som visar på hur de ska tillämpas i vår kommunikation med konsumenterna.

Vad tycker du om dagens tobaksregleringar?

- Vi stödjer en balanserad och genomförbar tobaksreglering och vill hjälpa till att utveckla den. Vi vill se en effektiv och evidensbaserad reglering som uppfyller folkhälsomålen och som gör det möjligt för vår verksamhet att växa, men som samtidigt inte underminerar försörjningen för bönder eller återförsäljare. Vi är bekymrade över att lagstiftning som inte är evidensbaserad ibland kan underblåsa den olagliga handeln med tobaksvaror. Det är en utmaning för oss eftersom det har enorma konsekvenser både för vårt bolag och för hela samhället.

Filed in: ALLMÄNT, INTERVJU Tags: ,

Recent Posts

Bookmark and Promote!

One Response to "British American Tobacco: ”Vi har en omfattande meritlista inom hållbarhet”"

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.