0

Ny europastatistik: Privatspararnas andel av hållbara investeringar har mångdubblats

Mängden kapital som förvaltas med någon form av hållbarhetsstrategi fortsätter växa i Europa. Det framgår av ny marknadsstatistik över 13 europeiska länder (däribland Sverige) som organisationen Eurosif tagit fram.

Hållbara investeringar tycks fortfarande till stora delar handla om att hålla sig borta från kontroversiella sektorer. Den vanligast förekommande strategin för hållbara investeringar (sett till mängden kapital det appliceras på) i Europa är, liksom tidigare år, uteslutningar till följd av  produktion och handel med vapen, tobak, kärnkraft, pornografi, spel och alkohol.  Djurförsök finns också med bland skälen men är inte särskilt vanligt i förhållande till de nyss nämnda områdena. Uteslutningar appliceras på 48 procent av det professionellt förvaltade kapitalet som ingår i undersökningen. Studien tycks inte ha mätt i hur stor utsträckning fossila bränslen är skäl till uteslutning men noterar att den fossila divestment-rörelsen växt sig starkare på senare år.

Den näst vanligaste strategin för hållbara investeringar i Europa är normbaserad genomlysning, det vill säga en analys av huruvida portföljbolag agerat på ett sätt som står i strid med internationella konventioner gällande exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Normbaserad genomlysning är särskilt vanlig här i Norden, men även Frankrike. Eurosif delar upp hållbara investeringar i sju olika strategier (se bild när nedan), som också kan kombineras. Exempelvis kan ju en normbaserad genomlysning som visar på problem hos ett bolag sedan övergå i  “engagement” eller uteslutning i ett nästa steg.

Den strategi som växer snabbast (men som står för endast en mindre mängd av det totala kapitalet) är impact investing, som ökat med 385 % sedan den förra Eurosif-mätningen för två år sedan. Det är ingen vild gissning att det kommer att öka ytterligare de närmsta åren: investerares förväntningar på konkreta och mätbara resultat – utöver den finansiella avkastningen – tycks öka allteftersom medvetenheten om kapitalets potential i att bidra till de globala hållbarhetsmålen tilltar. Att bidra till en hållbar utveckling är också det främsta skälet att ägna sig åt impact investing enligt respondenterna i Eurosifs undersökning, följt av “financial opportunity” och  “looking for stable long-term return”. Den största marknaden finns i Nederländerna (40 miljarder Euro), följt av Danmark (31 miljarder Euro).

Studien visar också att privatspararnas andel av hållbara investeringar har ökat markant. Från att ha stått för 3,40 procent är siffran nu uppe i 22 procent. Belgien har den största andelen, där över 60 procent av det hållbara kapitalet kan härröras till privatsparare. Näst största andel återfinns i Sveriges, där  privatspararna står för omkring 45 procent av de hållbara investeringarna, och därefter kommer Polen, också strax över 40 procent. Enligt Eurosif kan ökningen på europanivå förklaras av att kapitalförvaltare lanserat nya produkter och på ett ökat fokus på förmögna personer, så kallade High Net Worth Individuals. I Sverige har vi ju sett att mängden miljö- och etikmärkta fonder i premiepensionssystemet ökat kraftigt de senaste två åren, och att andelen kapital som ligger i miljömärkta fonder har ökat från 17 procent 2014 till 36 procent 2015.

När det gäller fördelningen mellan olika tillgångsslag inom det hållbart förvaltade kapitalet konstaterar Eurosif att andelen ränteprodukter med någon form av hållbarhetsstrategi ökat från 40 procent för två år sedan till 60 procent i årets mätning. Det sammanfaller med ett ökat intresset för gröna obligationer.

Respondenterna i studien anger “fiduciary duty”, det vill säga förvaltarskyldigheten att verka i förmånstagarnas bästa intresse, som den viktigaste pådrivande faktorn för hållbara investeringar.

278 kapitalförvaltare och kapitalägare med ett sammanlagt förvaltat kapital om 15 triljoner Euro ingår i studien.

Filed in: ALLMÄNT Tags: ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.